Dokumentace ke zpracovávaným článkům

Dokumentace obsahuje informace o zpracovávaných meta informacíh pro import článků. V případě jakýcholiv dotazů nás můžete kontaktovat na homepage.metadata(zavináč)firma.seznam.cz

RSS položky

Hodnoty zpracovávané přímo ze seznamu RSS položek. Podle standardu RSS je zpracováván

1) Hodnoty z RSS položky

Ze standardních hodnot RSS položek načítáme hodnoty title, description, link, guid

<rss version="2.0">
 <channel>
  ...
  <item>
  <title>Nadpis článku</title>
  <description>Popis článku</description>
  <link>http://www.foo.com/bar</link>
  <guid isPermaLink="false">http://www.foo.com/article/123456</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>

Technické parametry RSS

RSS obsahuje maximálně 20 nejnovějších článků.

Nadpis článku (headline) <title>
 • Doporučená délka textu je 50 až 60 znaků s mezerami. Delší rozsah textu může být ze strany společnosti Seznam.cz upraven a zkrácen.
 • Velká písmena doporučujeme užívat na začátku věty, pro zkratky, jména a příjmení osob atd., to vše v souladu s ustálenými pravidly gramatiky českého jazyka.
 • Zakázány jsou urážlivé pojmy, vulgarity a jiný obsah, který dehonestuje osoby či jiné subjekty.
 • Celý headline uvedený velkými písmeny není přípustný. Headline nesmí obsahovat speciální grafické znaky jako emotikony, šipky atd.
Popis článku (perex) <description>
 • Doporučená délka textu je 200 znaků s mezerami. Delší rozsah textu může být ze strany společnosti Seznam.cz upraven a zkrácen.
 • Velká písmena doporučujeme užívat na začátku věty, pro zkratky, jména a příjmení osob atd., to vše v souladu s ustálenými pravidly gramatiky českého jazyka.
 • Zakázány jsou urážlivé pojmy, vulgarity a jiný obsah, který dehonestuje osoby či jiné subjekty.
 • Perex nesmí obsahovat speciální grafické znaky jako emotikony, šipky atd.
 • Perex musí být alespoň jedna dokončená věta bez speciálních znaků.
Identifikátor článku <guid>
 • GUID = Globally Unique Identifier
 • Musí být jednoznačký identifikátor článku
 • Nesmí se měnit (např. při změně titulku článku)
 • Nemusí být platný odkaz, ale musí být nezaměnitelný s jinými servery
 • Podrobnější popis na https://validator.w3.org

2) Obrázek (obecné technické parametry)

 • Doporučená velikost náhledového obrázku je 800 × 450 pixelů. Formát obrázku je JPG nebo PNG.
 • Doporučený poměr stran obrázku je 16:9, přičemž poměr stran může být ze strany společnosti Seznam.cz přiměřeným způsobem upraven.
 • Obrázek je uveden platným internetovým odkazem (URL) odkazujícím přímo na konkrétní obrázek, prostřednictvím něhož lze obrázek automatizovaně stáhnout a upravit pro jeho zobrazování, přičemž obrázek musí být dosažitelný po celou dobu existence obsahu, jehož se obrázek týká.
 • Seznam.cz je oprávněn si pro účely Služby Seznam.cz stáhnout obrázek také přímo ze Služby Partnera.
 • Obrázek nesmí obsahovat žádné vodotisky, loga, bílé pruhy po stranách atd.

3) Obrázek (namespace szn)

<rss xmlns:szn="https://www.seznam.cz" version="2.0">
 <channel>
  ...
  <item>
   ...
   <szn:image>
    <szn:url>http://www.foo.com/bar.jpg</szn:url>
   </szn:image>
  </item>
 </channel>
</rss>

4) Obrázek (namespace media)

Tady jsou 3 možnosti zpracovávaných obrázků. První dvě přes prvek media:content, kde je obrázek načten podle MIMEtype určeného atributem type nebo je obrázek načten podle atributu medium=image. Další možností je detekce obrázku, když je obsažen prvek media:thumbnail. U všech se poté vybere atribut url.

<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
 <channel>
  ...
  <item>
   ...
   <media:content type="image/jpeg" url="http://www.foo.com/bar.jpg"/>
  </item>
  <item>
   ...
   <media:content medium="image" url="http://www.foo.com/bar.jpg"/>
  </item>
  <item>
   ...
   <media:thumbnail url="http://www.foo.com/bar.jpg" />
  </item>
 </channel>
</rss>

5) Obrázek z enclosure

U enclosure se bere podobně jako u media MIMEtype z atributu type

<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
 <channel>
  ...
  <item>
   ...
   <enclosure type="image/jpeg" url="http://www.foo.com/bar.jpg"/>
  </item>
 </channel>
</rss>

6) GEO souřadnice (namespace geo)

<rss xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" version="2.0">
 <channel>
  ...
  <item>
   ...
   <geo:lat>49.868168</geo:lat>
   <geo:long>12.743797</geo:long>
  </item>
 </channel>
</rss>

HTML Meta u článku

Zpracovávané jsou meta tagy v hlavičce HTML stránky článku. Načtou se jen v případě, že data z RSS nebyla dodána nebo nebyla kompletní

1) Open Graph hodnoty

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  ...
  <meta property="og:title" content="Titulek článku" />
  <meta property="og:description" content="Popis článku" />
  <meta property="og:image" content="http://www.foo.com/bar/image.jpg" />
 </head>
 ...
</html>

2) Twitter hodnoty

Hodnotu pro obrázek je možno zapsat dvěma způsoby, buď hodnotou twitter:image nebo twitter:image:src

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  ...
  <meta property="twitter:title" content="Titulek článku" />
  <meta property="twitter:description" content="Popis článku" />
  <meta property="twitter:image" content="http://www.foo.com/bar/image.jpg" />
  <meta property="twitter:image:src" content="http://www.foo.com/bar/image.jpg" />
 </head>
 ...
</html>

3) Další meta hodnoty

Tyto hodnoty se použijí jen pokud nebyla nastavena již dříve

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  ...
  <meta name="title" content="Titulek článku" />
  <meta name="description" content="Popis článku" />
 </head>
 ...
</html>

4) Meta hodnoty s namespace szn

Rozšířená nastavení článku. Některá se používají pro autopublikaci

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  ...
  <meta name="szn:galleries-image-link" content="http://www.odkaz.na/json/data/pro/galerii" />
  <meta name="szn:hp-expire" content="2020-02-19T07:25:35.531Z" />
  <meta name="szn:is-family-friendly" content="false" />
  <meta name="szn:section" content="sport,atletika" />
  <meta name="szn:discussionDisabled" content="true" />
 </head>
 ...
</html>

Popis typů:

szn:galleries-image-link
Z odkazu v tomto elementu se načtou obrázky pro články typu galerie. Očekává se typ JSON
{
 "images": [
  [
   {
    "title": "Titulek obrázku",
    "description": "Nepovinný popis obrázku",
    "wideImage": "https://www.odkaz.na/obrazek"
    "squareImage": "https://www.odkaz.na/nahledovy/obrazek",
    "imageLink": "https://www.odkaz.na/externi/stranku/s/obrazkem",
   },
   ...
  ],
  ...
 ],
 "allImagesUrl": "https://www.odkaz.na/vlastni/galerii"
}
Položka images je seznam galerií a každá z galerií je seznam obrázků. Aktuálně ale akceptuje pouze první galerii.
Položka allImagesUrl je povinná a je to odkaz na externí galerii. Použita na proklik na galerii na zdrojovém webu.
Povinnou položkou pro obrázek galerie je wideImage. Ostatní (title, description, squareImage a imageLink) jsou nepovinné a nemusí se posílat nebo mohou být null, ale title je doporučeno posílat, kvůli zobrazení popisu obrázku v náhledové galerii.
szn:hp-expire
Používá se pro nastavení expirace článku pro ve Feedu
szn:is-family-friendly
Příznak, zda má článek vhodný obsah, bez erotického obsahu. Výchozí hodnota pokud tento element není obsažen je true. Pro identifikaci dostupnosti tohoto nastavení je lepší tento element přidávat vždy i když je hodnota true
szn:section
Seznam sekcí, do kterých spadá článek. Seznam hodnot oddělených čárkami a hodnoty malými písmeny.
szn:discussionDisabled
Příznak, že u článku byla zakázána diskuze. Pokud je nastavena, tak se nekontroluje jsonld.discussionUrl. Očekávané hodnoty true nebo 1, jiné budou brány jako diskuze povolena

JSON-LD

Struktura JSON-LD musí být přítomna už při načtení HTML kódu stránky. Pokud bude dogenerovávána až javascriptem, tak se data JSON-LD nezpracují. Bližší popis k jednotlivým typů naleznete na https://schema.org/. Otestovat, jestli je vaše JSON-LD validní, můžete tímto nástrojem: https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=cs

1) Stručné informace

Typ článku
Může nabývat hodnot Article, NewsArticle nebo ReportageNewsArticle. Ostatní typy se ignorují.
Štítky
Načítáme je z více hodnot a to about nebo keywords. U about se očekává objekt (minimálně s atributem name), seznam textových názvu nebo textový řetezec obsahující hodnoty oddělené čárkami, u keywords se očekává seznam textových položek nebo textový řetezec obsahující položky oddělené čárkami
Obrázek image
Tady může být jen jeden obrázek jako odkaz na obrázek, seznam odkazů ne obrázky, objekt typu Image nebo seznam objektů Image
WikiData
Pokud je u položek author a nebo about nastaven atribut @id=wd:, tak se identifikuje autor na základě tohoto ID, místo vyhledání podle názvu
Autor
U autora se detekuje i typ. Může nabývat hodnot Person, Organization. Výchozí hodnota, pokud není definováno je Person
Fotogalerie
Pro detekci fotogalerie u článku se používá existence hasPart[@type="ImageGallery"], kde se očekává url odkazu na galerii a seznam obrázků image
Datum expirace hodnotami expires a sznRecommendExpires NEPOUŽÍVAT !
Tyto hodnoty jsou sice ještě načítány, ale raději je nepouživejte, protože můžou způsobit expiraci článku v Google vyhledavači nebo nevalidní JSON-LD data. Místo toho používejte hodnotu v hlavičce HTML <meta name="szn:hp-expire" ... />
Komentáře
Pro zobrazení komentářů z externích webů je potřeba zadat discussionUrl. Je to URL na kterou se přesměruje uživatel, který kliknul na komentáře u daného článku.

2) Ukázka možných hodnot

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Article",
 "headline": "Toto je název článku",
 "description": "Toto je perex článku",
 "image": [
  "https://example.com/photos/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/photo2.jpg"
 ],
 "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
 "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
 "author": {
  "@id": "wd:Q12024882", 
  "@type": "Person",
  "name": "Jindřich Šídlo",
  "url" : "https://www.seznamzpravy.cz/autor/jindrich-sidlo-54",
  "sameAs" : [
   "https://www.facebook.com/jindrich.sidlo",
   "https://twitter.com/jindrichsidlo"
  ]
 },
 "about": [
  {"name":"Fotbal", "@id": "wd:Q2736"},
  {"name":"Arsenal", "@id": "wd:Q9617"}
 ],
 "contentLocation" : {
  "@type" : "Place",
  "geo": {
   "@type": "GeoCoordinates",
   "latitude": "50.0713456",
   "longitude": "14.4008142"
  }
 }, 
 "publisher": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Název firmy",
  "logo": {
   "@type": "ImageObject",
   "url": "https://vasedomena.com/logo.jpg"
  }
 },
 "mainEntityOfPage": {
  "@type": "WebPage",
  "@id": "https://vas-server.cz/url-tohoto-clanku"
 },
 "isFamilyFriendly": true,
 "hasPart": {
  "@type": "ImageGallery",
  "url": "https://www.foo.com/bar/gallery/1/",
  "image": [
   {
    "@type": "ImageObject",
    "url": "https://www.foo.com/bar/gallery/1/image1.jpg",
    "caption": "Titulek obrázku",
    "description": "Popis obrázku"
   },
   ...
  ]
 },
 "discussionUrl": "https://www.foo.com/bar/comments/1/",
}
</script>

Priorita obrázků

Výchozí hlavní obrázek pro článek se načítá podle dostupnosti dat v daném pořadí. Nastavený obrázek článku ale může ovlivnit editor z redakce

 1. Z položky RSS, z elementu szn:image
 2. Z položky RSS, z elementu media:content nebo media:thumbnail
 3. Z položky RSS, z elementu enclosure
 4. Z položky RSS, z elementu og:image, twitter:image nebo twitter:image:src
 5. Z JSON-LD, prvek image v hlavní úrovni článku

Tlačítko „Líbí se“

Pro integraci tlačítka „Líbí se“ do webu můžete použít buďto jedno z předpřipravených řešení, nebo zvolit vlastnoruční integraci.

Předpřiravená řešení

K dispozici jsou tyto přepřipravená řešení pro snadnou integraci:

Pokud využíváte jiný systém (Drupal, Joomla, ...) nebo platformu (Vue.js, Svelte, ...) a preferovali by jste předpřipravené řešení před vlastnoruční integrací, můžete nám navrhout přidání podpory na e-mail pocitadlolibise (zavináč) firma (tečka) seznam (tečka) cz a my přidání podpory zvážíme.

Vlastnoruční integrace

Pro integraci je nutné nejdřív vložit do stránky script tlačítka (např. do <head> nebo na konec <body>):

<script src="https://pocitadlolibise.seznam.cz/pocitadlolibise.js" async></script>

Tlačítko je možné umístit do stránky vložením <seznam-pocitadlolibise> elementu na požadované místo. Tento element má povinný atribut entity, jehož hodnota by měla být kanonická URL stránky, pro kterou se mají hlasy započítávat:

<seznam-pocitadlolibise entity="https://www.vasestranky.cz/zajimavy-clanek"></seznam-pocitadlolibise>

Pozor, zajištění správné funkčnosti je nutné použít samostatnou uzavírací značku </seznam-pocitadlolibise>, není možné použít samo-zavírací značky (<seznam-pocitadlolibise entity="..."/>).

Pro další možnosti integrace viz podrobný integrační návod (aktuálně pouze v angličtině).

Ukázky: